Nyob

Hais txog peb qhov chaw ua hauj lwm

Tsev neeg veteran experiencing tsis muaj tsev nyob txais kev pab txhawb nqa los ntawm lawv lub tsev coordinator. Veteran koom tes hauv lub tsev nrhiav yog ib lub tswv yim dag zog ntawm tus fwm coordinator thiab veteran. Kev pab cuam nyiaj txiag ib ntus yog muab los ntawm tsev neeg thiab cov txheej txheem ntawm tseem fwv (Area Median Income) thiab nyiaj txiag tau los pab. Thaum peb ua hauj lwm kom ruaj ntseg, xa mus rau chaw nyob, choj thiab lwm lub tsev ib ntus yog tsim nyog raws li tsim nyog thiab muaj. Veterans uas yuav raug kev tsis muaj tsev nyob kuj pab tiv thaiv tau cov kev pab.

Veterans Participant Handbook 2022

Cov Kev Pab Rau Cov Tsev Neeg Veteran yuav muaj xws li: