Ua tej yam, yog ib tug khub pathway

Adjoin Pathway partners yog ib pab pawg neeg uas muab rau ib lub hom phiaj los pab cov neeg nrhiav cov zej zog uas lawv xav tias zoo thiab respected, thiab yuav tau lawv tus kheej hauv txhua nam ntawm lawv lub neej.

Kawm ntxiv

lus qhia lus qhia

4025 Camino del Rio S #205
San Diego, CA 92108
(800) 974-9909

Adjoin ntseeg hais tias sawv daws deserves ib qho chaw hu rau tsev, tshwj xeeb tshaj yog peb cov tub rog.

Peb tsev neeg ua ntej ruaj ntseg ruaj ntseg nyob rau txhua tsev neeg Veteran peb tau hais khov nyob rau hauv San Diego thiab Imperial Valley lub cheeb nroog. Peb yog honored yuav tau muab kev pab thiab txhawb peb tsev neeg Veteran los ntawm tsoom fwv teb chaws cov kev affairs thiab lub xeev nyiaj pab rau cov kev pab txhawb zog rau cov tsev neeg Veteran (SSVF) los tsim caij nyoog rau peb cov tub rog nyob, Ua hauj lwm, Kawm thiab ua si nyob rau hauv cov zej zog peb pab.

Kawm ntxiv txog cov pathways peb twb tsim rau peb cov zej zog veterans.