TSEG HNUB!

Kaum ib hlis 29th yog GiveTuesday uas yog ib lub ntiaj teb no generosity zog uas tsuas txhawb cov neeg ua zoo. Pub hnub no thiab txhawb cov neeg uas muaj I/DD thiab veteran tsev neeg Adjoin pab raws li.

Pub tam sim no

Ua ke peb Ignite tseem

Tsim txwv pathways rau cov neeg uas muaj intellectual & kev loj hlob thiab cov tub rog thoob plaws hauv California.

Pub

tag nrho.

Adjoin pab cov neeg uas varied backgrounds, nyiam, thiab muaj peev xwm mus cuag lawv lub neej npaj nyob rau hauv lub zej zos uas lawv nyob, ua hauj lwm, kev kawm, thiab ua si.

Peb lub hom phiaj

Pab peb muaj ib lub ntiaj teb uas sawv daws yuav muaj nyob

Pub