Ua ib pathway tus khub hnub no

Adjoin Pathway partners yog ib pab pawg neeg uas muab rau ib lub hom phiaj los pab cov neeg nrhiav cov zej zog uas lawv xav tias zoo thiab respected, thiab yuav tau lawv tus kheej hauv txhua nam ntawm lawv lub neej.

Kawm ntxiv

Hu

Adjoin: Ua ke peb Ignite tseem!

Tsev hauv paus tsev hauv paus

9444 Farnham txoj kev | Suite 210
San Diego, California, 92123
858.292.2020

Npe

Adjoin Services Office Qhov Chaw Khiav Hauj Lwm

Stockton

2291 West March txoj kab | Suite C100
Stockton, CA 95207
Xuv tooj: 209.851.2758
stocktonoffice@adjoin.org

Raug Clara

1265 El Camino Tiag | Suite 204
Raug Clara, CA 95050
Xuv tooj: 408.553.0960
santaclaraoffice@adjoin.org

Salinas

1265 El Camino Tiag | Suite 204
Raug Clara, CA 95050
Xuv tooj: 408.553.0962
denise.mansfield@adjoin.org

Merced

2101 O Street
Merced, CA 95340
Xuv tooj: 209.725.4700
mercedoffice@adjoin.org

Fresno

1320 E Shaw Ave. | Suite 147
Fresno, CA 93710
Xuv tooj: 559.347.6848
fresnooffice@adjoin.org

Visalia

220 S. Mooney Boulevard | Suite D
Visalia, CA 93291
Xuv tooj: 559.738.5555
visaliaoffice@adjoin.org

San Diego Catalyst chaw ua hauj lwm

Muab rau neeg noj tag nrho san Diego County

2635 Camino Del Rio South | Suite 300
San Diego, CA 92108
Xuv tooj: 760.471.3700
sandiegooffice@adjoin.org

San Diego Veterans chaw ua hauj lwm

Muab rau neeg noj tag nrho san Diego County

4025 Camino Del Rio South | Suite 205
San Diego, CA 92108
Xuv tooj: 800.974.9909

Imperial Hav

Liab tag nrho cov Imperial Halley
Catalysts thiab cov tub rog

354 East Main Street
El Centro, CA 92243
Xuv tooj: 760.335.493
Ceci.Vargas@adjoin.org

txiv kab ntxwv

Muab rau neeg noj tag nrho cov txiv kab ntxwv Catalysts

27201 Puerta tiag, Suite 300
Lub hom phiaj Viejo, CA 92691
Xuv tooj: 760.471.3703
Jeff.Clark@adjoin.org

Koj puas yog ib tug neeg uas tau txais kev pab cuam muaj kev txhawj xeeb?

Tsab ntawv tsis txaus siab

Sau ib tsab ntawv tsis txaus siab mus rau Department of Developmental Services (DDS) thaum:

https://www.dds.ca.gov/general/appeals-complaints-comments/consumer-rights-complaint/

los sis hu rau DDS ntawm (916) 651-6309.