Ua tej yam, yog ib tug khub pathway

Adjoin Pathway partners yog ib pab pawg neeg uas muab rau ib lub hom phiaj los pab cov neeg nrhiav cov zej zog uas lawv xav tias zoo thiab respected, thiab yuav tau lawv tus kheej hauv txhua nam ntawm lawv lub neej.

Kawm ntxiv

Adjoin Catalyst tej yam zaj dabneeg

Brandi, Adjoin Catalyst txaus siab nyob rau hauv cov kev pab zoo zaj dabneeg zoo

Brandi yog ib tug neeg txais kev pab los ntawm Adjoin Catalyst uas nyob nrog ib intellectual disability, cerebral palsy, thiab qaug dab peg disorder hauv lub Imperial Valley. Brandi nyob ib leeg nrog cov kev them nyiaj yug ntawm Adjoin Txaus siab living Services. Nyem hauv qab no kom paub ntxiv txog Brandi thiab tej yam Adjoin muaj, tshwj xeeb tshaj yog thaum lub SIVID-19 pandemic.